Основни величини и съответните единици

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 13, 2012

Идеята за Метричната система – система от единици, основаваща се на метъра и килограма – възниква по време на Френската революция, когато са изработени два платинови артефакта – референтни еталони за метъра и килограма и са оставени на съхранение във Френския национален архив в Париж през 1799 г. По-късно те са известни като „Архивен Метър ” и „ Архивен Килограм”. Френската академия на науките е упълномощена от парламента да създаде нова система от единици за използване в целия свят. През 1946 г. страните, членки на Конвенцията на метъра приемат системата МКSА (метър, килограм, секунда, ампер). През 1954 г. МКSА е разширена като са включени келвин и кандела. От тогава системата приема името Международна система от единици, SI.

 

Системата SI е въведена през 1960 г. от 11 -тата Генерална конференция по мерки и теглилки, СGРМ: 

„Международната система единици, SI, е кохерентна система от единици, приета и препоръчвана от СGРМ”. 

Понастоящем системата SI включва седем основни единици, които заедно с производните единици съставят една кохерентна система. В допълнение, някои други единици, извън системата, са приети за използване заедно с единиците SI.

  • Основни единици SI
  • Производни единици SI

-  изразени в основни единици SI;

-  със специални наименования и означения;

-  чиито наименования и означения включват производни единици SI със специални наименования и означения;

  • Единици извън SI

-  Единици, приети, защото са широко използвани;

-  Единици, които се използват в специфични области;

-  Единици,   които   се   използват   в   специфични   области   и   чиито стойности са експериментално установени.

 

Основни единици

Име

Означение

Мярка за

Определение

метър m Дължина Единицата за дължина е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299792458 от секундата.
килограм kg Маса Единицата за маса е равна на масата на международния прототип на килограма (цилиндър, изработен от сплав на платина и иридий), съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) в Париж.
секунда s Време Единицата за време е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на Цезий-133.
ампер A Електрически ток Единицата за електрически ток е постоянен електрически ток, който при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10-7 нютона на всеки метър от тяхната дължина.
келвин K Термодинамична температура Единицата за термодинамична температура представлява 1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната точка на водата.
мол mol Количество вещество Единицата за количество вещество е количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма въглерод 12 (структурните единици са 6,023×1023 или число на Авогадро).
кандела cd Интензитет на светлината Единицата за интензитет на светлината е силата на светлината в дадена посока от източник, излъчващ монохроматично лъчение с честота 540.1012 херца и интензитет на лъчението в тази посока 1/683 вата на стерадиан.

 

Допълнителни и производни единици

Единиците за ъгъл се смятат за специален клас допълнителни единици (по предложение на BIPM). Производните единици в SI се получават чрез произведения от степени на основните единици SI и/или допълнителните единици SI и служат за измерване на други количества. Макар че всички основни единици могат да се комбинират, не всички получени количества имат имена.

 

Единици за ъгъл

Име

Означение

Мярка за

Определение

радиан rad Равнинен ъгъл Радиан е ъгълът между два радиуса на кръг, които отрязват от окръжността му дъга, равна на неговия радиус.
стерадиан sr Пространствен ъгъл Стерадиан е пространственият ъгъл на конус с връх в центъра на сфера с радиус r, който отрязва от повърхността на сферата площ, равна на площта на квадрат със страна, равна на радиуса на сферата (r²).

  

Производни единици

Мярка за

Име

Означение

Изразяване чрез основни единици

Честота херц Hz s-1
Сила нютон N kg.m/s ²
Енергия джаул J N.m = kg.m²/s²
Мощност ват W J/s = kg.m²/s3
Налягане, механично напрежение паскал Pa N/m² = kg/(m.s²)
Светлинен поток лумен lm cd.sr
Осветеност лукс lx cd sr/m²
Електрически заряд кулон C A.s
Електрически потенциал волт V J/C = kg m²/A s3
Електрическо съпротивление ом Ω V/A = kg.m²/s3.A²
Електрически капацитет фарад F A².s4/kg.m²
Магнитен поток вебер Wb kg m²/s² A
Магнитна индукция тесла T Wb/m² = kg/s² A
Индуктивност хенри H kg m²/s² A²
Електрическа проводимост сименс S Ω -1 = kg-1 m-2 s3
Активност на радиоактивен източник бекерел Bq s-1
Погълната доза (от йонизираща радиация) грей Gy J/kg = m²/s²
Еквивалентна доза (от йонизираща радиация) сиверт Sv J/kg = m²/s²

 

Източник: Уикипедия  
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024