Основни величини в областта на йонизиращи лъчения

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

Основните величини в областта на йонизиращи лъчения са публикувани в стандарта БДС ISO 31-10:1994 “Величини и единици. Част 10: Ядрени реакции и йонизиращи лъчения”, който е отменен, защото има нова версия на стандарта ISO 80000-10:2009 (Quantities and units – Part 10: Atomic and nuclear physics) 

Активност (на радиоактивен източник) – отношението  на средния брой спонтанни ядрени превръщания (разпадания) в радиоактивния източник за малък интервал от време и продължителността на този интервал.

Обозначение на величината „А” , [Bq].

 1 Bq = 1 s-1

Погълната доза – отношението на средната предадена енергия в елементарен обем от облъчваното вещество към масата на веществото в този обем.

Обозначение на величината „D”, [Gy].

 1 Gy = 1 J/kg

 

          Мощност на погълнатата доза, [Gy/s]:

 

 

1 Gy/s = 1 W/kg

  

Еквивалентна доза – произведението от D, Q и N в интересуващата ни точка в биологична тъкан, където D е погълната доза, Q – качественият фактор, а N – произведението от всички други модифициращи фактори.

Обозначение на величината „H”, [Sv].

 

1 Sv = 1 J/kg

 

Керма – за индиректно йонизиращи частици отношението на сумата от началните кинетични енергии на всички заредени частици, получени при взаимодействието на  индирекно йонизиращите частици в елементарен обем от веществото, и масата на веществото в този обем.

Обозначение на величината „K”.

Наименование на единицата [Gy].

1 Gy = 1 J/kg

 

Мощност на кермата, [Gy/s]:

  1 Gy/s = 1 W/kg

 

Експозиция – за фотонно йонизиращо лъчение във въздух отношението на сумата от електричните заряди на йоните с еднакъв знак, създадени, когато всички електрони и позитрони, получени при взаимодействието на фотоните с въздуха в елементарен обем, са напълно спрени във въздуха, и масата на въздуха в този обем.

Обозначение на величината „X”.

Наименование на единицата [C/kg].

1R =2,58.10-4 C/kg

Мощност на експозицията, [C/(kg.s)]:

1 C/(kg.s) = 1 A/kg

 

Източник: Величини и единици. Част 10: Ядрени реакции и йонизиращи лъчения (отменен)
                   ISO 80000-10:2009 (Quantities and units – Part 10: Atomic and nuclear physics) 
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е вторник, юни 25, 2024