•  
  • ПУБЛИКАЦИИ

Повърхностни радиоактивни замърсявания

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: ноември 8, 2012

Радиоактивното  замърсяване на повърхности може да е резултат от ядрени инцидент, също от разливане, изпръскване или изтичане от открити източници. То може да породи опасност за здравето. Ето защо, повърхностно замърсяване трябва да бъде следено и контролирано.

Измерването на количеството радиоактивно вещество отложено върху повърхност се постига на първо място чрез използването на радиометри (монитори) за повърхностно замърсяване. За да бъдат направени точни оценки на повърхностното замърсяване е необходимо тези радиометри да бъдат калибрирани с еталонни източници, които са проследими към национални еталони. Тези еталонни източници могат да се характеризират чрез величината активност или величината скорост на излъчване на частици от повърхност или и чрез двете.   

Както националните така и международните организации дават насоки за препоръчаните еталонни източници на различни нива на точност и проследимост.

Съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита, 2004, границите на повърхностното радиоактивно замърсяване са дефинирани в единицата частици.cm-2.min-1, което налага повърхностното радиоактивно замърсяване на национално ниво да се характеризира с величината  скорост на излъчване на частици от повърхност. (Прочети повече…)

Радиоактивност или радиация?

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: ноември 7, 2012

Тези две понятия се използват едновременно от всички, но без да се замисля човек, дали има разлика между тях. Думата „радиоактивност” се използва в професионалните среди, а думата „радиация” се използва масово от населението. Ето и техните определения в Уикипедия: 

Радиоактивност (от латински radio — излъчвам, и activus — действен) се нарича способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия във формата на електромагнитно лъчение или частици - например алфа-частицибета-частици или гама-лъчи (източник Уикипедия).

Радиация (на английскиradiation) означава излъчване на вълни или частици, но на български под радиация най-често се разбира йонизираща радиация със синоними йонизиращо лъчение и йонизиращо излъчване (източник Уикипедия).

В действителност английската дума „radiation” не е коректно да се превежда директно, т.е. “радиация”, тъй като тази дума означава “излъчване”. Ето защо думата “радиация” се използва само от населението, но не и от занимаващите се професионално хора в тази област.

В крайна сметка Радиоактивност (radioactivity) и Радиация (radiation) са различни думи, описващи един и същ процес, а именно способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия.

Автор: Росен Иванов    

Купуване на дозиметър или радиометър?

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: октомври 22, 2012

Преди да си купите дозиметър или радиометър в областта на йонизиращите лъчения, трябва да сте наясно за какво ще го използвате. След като знаете къде и за какво ще го използвате е необходимо да прецените какъв обхват на измерване ви е необходим, каква величина ще измервате (обикновено еквивалентна доза за дозиметър и скорост на излъчване на частици за радиометър), каква грешка на измерване има уреда и т.н. Днес повечето дозиметри и радиометри измерват в доста широки граници, като това което търсите ще определите вие според нуждите ви. Ако се затруднявате, по-добре е да използвате посредник, като това ще ви спести много главоболия (вижте страница “Фирми“). (Прочети повече…)

Методи за измерване в дозиметрията

Категории: Област Дозиметрия
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 28, 2012

Калибрирането се извършва по метода на:

  • сравнение;
  • заместване;
  • преки измервания;
  • едновременното измерване;
  • абсолютното измерване.

Въведение

Като цяло, референтните инструменти не измерват пряко подходящите еквивалентни величини за калибриране или изпитване. Вместо това, най-често референтните инструменти се използват за характеризиране на радиационни полета чрез други измервателни величини като въздушна керма за фотонно лъчение. Величината еквивалентна доза се получава от основни радиационни величини с подходящи коефициенти за преобразуване. (Прочети повече…)

Осигуряване на проследимост в метрологията

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 26, 2012

Националната система за измерване се разглежда по същество като национална инфраструктура, която обслужва много от критичните аспекти на обществото. Тя е рамката, в която Националният център по метрология e източник на проследимост в страната, като поддържа националните еталони и разпространява реализираните от тях стойности към ежедневните измервания в индустрията, търговията и услугите, за изследвания, за нужди на държавните и изпълнителните органи, във всички региони на страната, чрез непрекъсната верига от сравними измервания с обявена неопределеност. Това  е инфраструктурата, която осигурява за измерванията в България валидност, пригодност за използване и международно признаване. (Прочети повече…)

Методи за измерване на активност на радионуклиди

Категории: Област Активност
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 24, 2012

Същността и класификацията на методите за измерване на активност се основават на ясната представа за:

-  Природата  на радиоактивното разпадане (всички описващи го параметри) на даден радионуклид и вида и характеристиките на съпътстващите го ЙЛ от една страна и;

-  Всички възможни взаимодействия на тези ЙЛ с веществото на детектора и заобикалящата го среда от друга страна.

Радионуклидната метрология най-общо се занимава с радиоактивните вещества и техните количествени характеристики, основно величината активност. (Прочети повече…)

Основни принципи за реализиране на проследимост при измерването на активност

Категории: Област Активност
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 22, 2012

Проследимост – свойство на резултат от измерване или стойност на еталон, които могат да бъдат свързани с установени еталони, обикновено международни или национални, които имат обявени неопределености с посочени доверителни вероятности чрез непрекъсната верига от сравнения.

Проследимостта  установява действителността на калибрирането на определен еталон или средството за измерване, посредством последователно сравняване с по-добри еталони докато се стигне до точно определен първичен еталон.

Калибриране   Съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измерителен уред, измерителна система или стойностите са представени от мярка или стандартен образец и съответните стойности, реализирани от еталоните. (Прочети повече…)

Основни понятия в радионуклидната метрология

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 22, 2012

Еталон – добре охарактеризиран инструмент (измерителна система) или материал, предназначен да дефинира, създава, възпроизвежда или съхранява размера на единицата на дадена физична величина, в случая, активност (или сходни величини).

Основната роля на всеки един еталон за активност, е да се даде възможност резултатът от дадено измерване, да бъде представен като величина, със съответната числена стойност и единица, за целите и нуждите на потребителите в тази област. (Прочети повече…)

Категории на измерване на Средства за измерване (СИ)

Категории: Метрология
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

 

Измерване – съвкупност от действия, които имат за цел да се определи дадена стойност на величина.

Калибриране – съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величините, показани от измервателния уред или измервателната система, или стойностите, представени от мярка или сравнителен материали съответните стойности на величината, реализирани от еталоните.

Тест – тестовете са измервания, предназначени да се потвърди, че даден инструмент функционира правилно, и / или количествено определяне на вариациите на показанието на инструмента през целият му обхват, както и електрическите и условията на заобикалящата среда. (Прочети повече…)

Оборудване на БИМ в областта на Дозиметрията

Категории: Област Дозиметрия
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

Българския Институт по Метрология притежава Националния еталон по фотонно лъчение в областта на дозиметрията, който е вторичен еталон и е проследим към PTB, Германия. С помоща на еталона се извършват калибрирания на йонизационни камери, дозиметри и еталонни уредби. (Прочети повече…)

страница 1 от 2»

Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, юли 12, 2024