Повърхностни радиоактивни замърсявания

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: ноември 8, 2012

Радиоактивното  замърсяване на повърхности може да е резултат от ядрени инцидент, също от разливане, изпръскване или изтичане от открити източници. То може да породи опасност за здравето. Ето защо, повърхностно замърсяване трябва да бъде следено и контролирано.

Измерването на количеството радиоактивно вещество отложено върху повърхност се постига на първо място чрез използването на радиометри (монитори) за повърхностно замърсяване. За да бъдат направени точни оценки на повърхностното замърсяване е необходимо тези радиометри да бъдат калибрирани с еталонни източници, които са проследими към национални еталони. Тези еталонни източници могат да се характеризират чрез величината активност или величината скорост на излъчване на частици от повърхност или и чрез двете.   

Както националните така и международните организации дават насоки за препоръчаните еталонни източници на различни нива на точност и проследимост.

Съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита, 2004, границите на повърхностното радиоактивно замърсяване са дефинирани в единицата частици.cm-2.min-1, което налага повърхностното радиоактивно замърсяване на национално ниво да се характеризира с величината  скорост на излъчване на частици от повърхност. (Прочети повече…)

Методи за измерване на активност на радионуклиди

Категории: Област Активност
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 24, 2012

Същността и класификацията на методите за измерване на активност се основават на ясната представа за:

-  Природата  на радиоактивното разпадане (всички описващи го параметри) на даден радионуклид и вида и характеристиките на съпътстващите го ЙЛ от една страна и;

-  Всички възможни взаимодействия на тези ЙЛ с веществото на детектора и заобикалящата го среда от друга страна.

Радионуклидната метрология най-общо се занимава с радиоактивните вещества и техните количествени характеристики, основно величината активност. (Прочети повече…)

Основни принципи за реализиране на проследимост при измерването на активност

Категории: Област Активност
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 22, 2012

Проследимост – свойство на резултат от измерване или стойност на еталон, които могат да бъдат свързани с установени еталони, обикновено международни или национални, които имат обявени неопределености с посочени доверителни вероятности чрез непрекъсната верига от сравнения.

Проследимостта  установява действителността на калибрирането на определен еталон или средството за измерване, посредством последователно сравняване с по-добри еталони докато се стигне до точно определен първичен еталон.

Калибриране   Съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измерителен уред, измерителна система или стойностите са представени от мярка или стандартен образец и съответните стойности, реализирани от еталоните. (Прочети повече…)

Основни понятия в радионуклидната метрология

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 22, 2012

Еталон – добре охарактеризиран инструмент (измерителна система) или материал, предназначен да дефинира, създава, възпроизвежда или съхранява размера на единицата на дадена физична величина, в случая, активност (или сходни величини).

Основната роля на всеки един еталон за активност, е да се даде възможност резултатът от дадено измерване, да бъде представен като величина, със съответната числена стойност и единица, за целите и нуждите на потребителите в тази област. (Прочети повече…)

страница 1 от 1

Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024