Осигуряване на проследимост в метрологията

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 26, 2012

Националната система за измерване се разглежда по същество като национална инфраструктура, която обслужва много от критичните аспекти на обществото. Тя е рамката, в която Националният център по метрология e източник на проследимост в страната, като поддържа националните еталони и разпространява реализираните от тях стойности към ежедневните измервания в индустрията, търговията и услугите, за изследвания, за нужди на държавните и изпълнителните органи, във всички региони на страната, чрез непрекъсната верига от сравними измервания с обявена неопределеност. Това  е инфраструктурата, която осигурява за измерванията в България валидност, пригодност за използване и международно признаване. (Прочети повече…)

Категории на измерване на Средства за измерване (СИ)

Категории: Метрология
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

 

Измерване – съвкупност от действия, които имат за цел да се определи дадена стойност на величина.

Калибриране – съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величините, показани от измервателния уред или измервателната система, или стойностите, представени от мярка или сравнителен материали съответните стойности на величината, реализирани от еталоните.

Тест – тестовете са измервания, предназначени да се потвърди, че даден инструмент функционира правилно, и / или количествено определяне на вариациите на показанието на инструмента през целият му обхват, както и електрическите и условията на заобикалящата среда. (Прочети повече…)

Видове еталони

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

В науката и технологията английската дума “standard” се използва с две различни значения: като широковъзприети технически стандарти, технически спецификации, технически препоръки или подобни документи (на френски език “norme”) и също като еталон (на английски език measurement standard). Това се отнася само за второто значение и определението “measurement” обикновено се пропуска за по-кратко. (Прочети повече…)

Въведение в метрологията

Категории: Метрология
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 13, 2012

Основни понятия в метрологията

Измерването изисква обширно познание

Метрологията представлява наука, с които са запознати малцина, но с които боравят повечето хора – убедени, че споделят общо разбиране за това, какво означават думи като метър, килограм, литър, ват и т.н. Доверието е от жизнена важност поради възможността на метрологията да свързва човешката дейност без оглед на географските и професионални граници.

Това доверие се повишава с акредитацията и взаимното признаване на калибриранията на еталони и на лаборатории в различните страни. Човечеството притежава вековен опит, потвърждаващ че животът наистина става по-лесен, когато хората си сътрудничат в метрологията. (Прочети повече…)

страница 1 от 1

Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024