Осигуряване на проследимост в метрологията

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 26, 2012

Националната система за измерване се разглежда по същество като национална инфраструктура, която обслужва много от критичните аспекти на обществото. Тя е рамката, в която Националният център по метрология e източник на проследимост в страната, като поддържа националните еталони и разпространява реализираните от тях стойности към ежедневните измервания в индустрията, търговията и услугите, за изследвания, за нужди на държавните и изпълнителните органи, във всички региони на страната, чрез непрекъсната верига от сравними измервания с обявена неопределеност. Това  е инфраструктурата, която осигурява за измерванията в България валидност, пригодност за използване и международно признаване.

Еталоните са уреди, системи или комплекси, който възпроизвеждат и съхраняват единиците на физичните величини и ги предават на други средства за измерване. Без еталони е невъзможно да се постигне съпоставимост на резултатите от измервания, извършени с различни уреди, на различни места и по различно време.

Националните еталони на Република България са материалната връзка с международните еталони и основата за осигуряване на проследимост и точност на измерванията в страната.

Състоянието на българските национални еталони засяга пряко развитието на области като законова метрология, акредитация, сертификация и оценяване на съответствието на продуктите с техническите изисквания към тях, и косвено влияе на конкурентноспособността на българските продукти и услуги и на качеството на живота в страната.

Националната система за измервания е част от международната система. Политиката за единство на измерванията в световен мащаб се определя от Генералната конференция за мерки и теглилки (GCPM), в рамките на подписаната от правителствата Конвенция за метъра и се осъществява чрез регионалните метрологични организации (за Европа – EURAMET и СООМЕТ, в които Р България членува).

През 1977 г. в България се основава Национален център по метрология със задача да създава и съхранява еталоните на страната.

Схема на метрологичната инфраструктура

Метрологията е техническата основа на инфраструктурата по качеството. Научната метрология е предпоставка за развитие на акредитацията, изпитванията и калибрирането.

Законът за измерванията (обн., в ДВ, бр. 46 от 07.05.2002 г., последно изменение ДВ. бр.39 от 20.05.2011 г.) възлага създаването, съхраняването и усъвършенстването на националните еталони на  Република  България  на  БИМ  чрез  Главна  дирекция  “Национален център по метрология” (ГД НЦМ).

В изпълнение на тази функция и в съответствие с политиката на правителството БИМ разработва “Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България”.

Автор: Росен Иванов
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024