Въведение в метрологията

Категории: Метрология
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 13, 2012

Основни понятия в метрологията

Измерването изисква обширно познание

Метрологията представлява наука, с които са запознати малцина, но с които боравят повечето хора – убедени, че споделят общо разбиране за това, какво означават думи като метър, килограм, литър, ват и т.н. Доверието е от жизнена важност поради възможността на метрологията да свързва човешката дейност без оглед на географските и професионални граници.

Това доверие се повишава с акредитацията и взаимното признаване на калибриранията на еталони и на лаборатории в различните страни. Човечеството притежава вековен опит, потвърждаващ че животът наистина става по-лесен, когато хората си сътрудничат в метрологията.

Метрологията е наука за измерванията

Метрологията обхваща три основни дейности:

1. Определението на международно признати единици за измерване.

2. Реализирането на единици за измерване чрез научни методи.

3. Изграждането на верига за проследимост чрез определяне и документиране на стойността и точността на измерване и разпространението на това знание.

Метрологията има съществено значение за научните изследвания, а научните изследвания са в основата на нейното развитие. Науката непрекъснато разширява границите на възможното, а фундаменталната метрология следва метрологичните аспекти на новите открития. Това предоставя на разположение на изследователите по-добри метрологични похвати за продължаване на изследователската им дейност – само онези области на метрологията, които наистина се развиват, могат да продължат да бъдат партньор за индустрията и научно-изследвателската работа.

Научната, индустриалната и законовата метрология трябва също да се развиват, за да остават полезни, адекватни и да вървят в крак с нуждите на индустрията и обществото.

Категории в метрологията

Метрологията се подразделя на три категории с различни нива на сложност и точност:

  • Научната метрология има за цел организацията и  развитието на националните еталони и тяхното поддържане (на най-високо ниво);

За фундаменталната метрология няма международно определение, но като цяло означава най-високото ниво на точност в определена област. Следователно, фундаменталната метрология може да бъде описана и като онази част от научната метрология, която е на най-високото ниво.

  • Индустриалната метрология трябва да осигури правилното функциониране на средствата за измерване, използвани в индустрията, в производствените процеси и при изпитване, за осигуряване на качеството на живота на гражданите и за научните изследвания;
  • Законовата метрология се занимава с измервания, в случаите когато те влияят върху прозрачността на икономическите сделки, в частност когато има нормативни изисквания за проверка на средствата за измерване. 
 

Метрология на йонизиращите лъчения

Мерологията (измерванията) на йонизиращите лъчения обхващат две основни области: дозиметрия и радионуклидна метрология.

Дозиметрията се отнася до измерванията на тези величини характеризиращи йонизиращите лъчения и тяхното взаимодействие с веществото, от които зависят радиационните ефекти. На първо място това е количеството енергия, придадено от лъчението на веществото (погълната доза или мощност на дозата).

В по-широк смисъл тя се отнася до принципите и методите за определяне (т.е. чрез измерване или изчисление) на тези величини, както и на други свързани величини, като експозиция, керма, флуенс, еквивалентна доза, линейно предаване на енергията (специфичната плътност на йонизация), и т.н.

Радионуклидната  метрология  се отнася до еталоните, методите и инструменти (СИ) за измерване на величината активност. Тя съдържа 2 направления:

  • Радиометрията обхваща съвкупността от методи за измерване на активността на радионуклидите.
  • Спектрометрията се занимава с изучаване на спектрите на йонизиращите лъчения, т.е. разпределението на енергията в поток частици или фотони.

Дозиметрията  и Радионуклидната  метрология са тясно свързани и застъпващи се области както по отношение на целите и приложението си (медицинско облъчване, радиационна защита, екология, анализ на безопасността на различни продукти, и т.н.), така и по отношение методите и средствата за измерване.

 
Автор: Росен Иванов 
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024