Основни понятия в радионуклидната метрология

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 22, 2012

Еталон – добре охарактеризиран инструмент (измерителна система) или материал, предназначен да дефинира, създава, възпроизвежда или съхранява размера на единицата на дадена физична величина, в случая, активност (или сходни величини).

Основната роля на всеки един еталон за активност, е да се даде възможност резултатът от дадено измерване, да бъде представен като величина, със съответната числена стойност и единица, за целите и нуждите на потребителите в тази област.

  • Радиоактивен Източник (РАИ) / Източник на Йонизиращо Лъчение (ИЙЛ): всеки вид материл в произволно агрегатно състояние, съдържащ един или няколко вида радиоактивни нуклиди (радионуклиди). РАИ могат да се разделят в следните групи:

- Еталонен (референтен) радиоактивен източник – РАИ, сертифициран по вличините активност и/или скорост на излъчване на частици от повърхност със съответната деклариана неопределеност, заедно с указания за вида на нуклида, вида и енергията на лъченията и др. важни характеристики.

- Сертифициран Сравнителен Материал (ССМ) – РАИ, сертифициран както по величините активност и/или скорост на излъчване на частици от повърхност, така и по други съществени за даден експеримент параметри, напр. хомогенност, плътност и/или дебелината  активния слой, химичен състав на матрицата, съдържание на радиоактивни примеси, дебелина на подложката, или по-общо, характеристики на съда в който е поместен РАИ и др.

- Радиоактивна Проба – РАИ, който подлежи на измерване (анализ) и към който могат да се предявяват определени изисквания по отношение на някои негови характеристики, в зависимост от спецификата на конкретното измерване.

Всеки ССМ е еталон и в много случаи понятията еталонен РАИ и ССМ се припокриват в своя обхват.

Така дефинираните еталонни РАИ и ССМ могат да служат за калибриране на инструментите, с цел те да се използват за количествена оценка на активността на същите радионуклиди (или понякога и други), в подходящи конфигурации.

  • Активност, А (на радиоактивен източник) – отношението  на средния брой спонтанни ядрени превръщания (разпадания) в радиоактивния източник за малък интервал от време и продължителността на този интервал.Единицата за Активност  в системата SI е бекерел (Bq):  1 Bq = 1 s-1

Все още в много случаи се използва и споменатата величина кюри (Ci): 1Ci = 3,7.1010 Bq

За да се характеризира дадено радиоактивно вещество, в допълнение към активността трябва да се посочат радионуклида и времето към което се отнася активността (референтно време).

Ако веществото съдържа повече от един радионуклид, всички индивидуални активности трябва да бъдат посочени.

Стойността на общата активност в повечето случаи е безполезна.

Въвеждат се още понятията специфична активност и концентрация на активността:

  • Специфична активност (масова активност), а – активността,  разделена на масата на радиоактивния източник (проба).
  • Концентрация на активността (обемна активност), cA – активността, разделена на обема на радиоактивния източник (проба).
  • Скорост на излъчване на частици от повърхност /surface emission rate of a source/, q  – броят частици от даден вид и над определена енергия, които се излъчват от повърхността на източника за единица време. Единицата за скорост на излъчване на частици от повърхността на радиоактивния източник е частици.s-1

Поради разликите в свойствата на реалните повърхности да абсорбират и разсейват лъченията, не съществува проста връзка между активността и скоростта на излъчване на частици от повърхността.

 

Автор: Станислав Станев 
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, юли 12, 2024